wersja polskawersja rosyjskasłuchawkainfolinia 602 668 245facebook linkedin

RODO

Nie wykorzystujemy danych osobowych w celach innych niż określone przepisami prawa.
Przetwarzamy dane tylko w niezbędnym zakresie i dbamy o ich bezpieczeństwo.
Nikomu nie sprzedajemy danych osobowych.

RODO – Ogólne rozporządzenie o ochronie danych

Z dniem 25 maja na terenie całej Unii Europejskiej wchodzi w życie tzw. RODO, czyli ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Klienci Biura Rachunkowego Profit przekazują do biura dane osobowe w różnej postaci – w przypadku obsługi kadrowo-płacowej są to dane osobowe pracowników (etatowych oraz na umowach cywilnoprawnych), dane wspólników (udziałowców), natomiast w przypadku obsługi księgowej mogą to być różnego rodzaju dokumenty zawierające dane osobowe (np. umowy, faktury, rachunki do umów cywilnoprawnych, rozliczenia i zeznania).

Klienci Biura Rachunkowego Profit są dysponentami danych osobowych, które przekazują. Wyznaczają oni cele i sposoby ich przetwarzania, które w szczególności wynikają z:

  • Ustawy Kodeks Pracy
  • Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych lub prawnych
  • Ustawy o rachunkowości
  • Ustawy o podatku od towarów i usług (VAT)
  • Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika
  • Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych
  • Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Rozporządzenie obliguje Administratorów Danych przekazujących dane osobowe innym podmiotom, do zawierania z nimi pisemnych umów powierzenia danych osobowych, które stanowią podstawę ich przetwarzania.

Taka sytuacja ma również miejsce w relacjach biznesowych między Biurem Rachunkowym Profit, a naszymi Klientami, w ramach realizowanych umów obsługi księgowej oraz umów obsługi kadrowo-płacowej.

Administrator Danych ma obowiązek przetwarzać dane osobowe zgodnie z przepisami określonymi w RODO i móc to wykazać. Aby spełnić ten obowiązek, tak jak wspomnieliśmy powyżej, m.in. powinien mieć zawartą pisemną umowę z podmiotem, któremu powierzył przetwarzanie danych osobowych.

Zawarcie umów powierzenia przetwarzania leży przede wszystkim w interesie Administratora Danych, gdyż może on przekazywać dane tylko podmiotom prawidłowo do tego upoważnionym.

Aby zrealizować wymogi prawne dotyczące RODO przygotowaliśmy dla naszych Klientów Umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, związaną z realizacją świadczonych przez Biuro Rachunkowe Profit usług. Taką umowę podpisujemy z każdą firmą, dla której świadczymy usługi.