wersja polskawersja rosyjskasłuchawkainfolinia 602 668 245facebook linkedin

NOWY REJESTR PODATNIKÓW VAT

Od 1 września 2019r. zacznie działać scentralizowana baza podatników VAT. Znajdą się w niej dane przedsiębiorców:

 • zarejestrowanych jako podatnicy VAT czynni
 • zarejestrowanych jako podatnicy VAT zwolnieni
 • nie zarejestrowanych jako podatnicy VAT
 • wykreślonych z rejestru VAT
 • przywróconych do rejestru VAT

Nowa baza będzie zawierać również informację o numerach rachunków bankowych przedsiębiorców.

Przelew za fakturę powyżej 15 000zł na konto nie wykazane w nowym rejestrze będzie skutkował:

 • brakiem możliwości zaliczenia takiej zapłaty do kosztów uzyskania przychodu w takiej wysokości, w której płatność została dokonana na rachunek bankowy nie wykazany w nowym rejestrze
  – w związku z tym, od września będziemy prosili Cię o dostarczenie potwierdzenia przelewu za faktury powyżej 15 000zł.
 • solidarną odpowiedzialnością z dostawcą za VAT wynikający z tak opłaconej faktury!!
  fragm. art. 117ba ustawy o VAT
  …odpowiada solidarnie całym swoim majątkiem wraz z dostawcą towarów lub usługodawcą zarejestrowanym na potrzeby podatku od towarów i usług jako podatnik VAT czynny, za jego zaległości podatkowe w części podatku od towarów i usług proporcjonalnie przypadającej na tę dostawę towarów lub to świadczenie usług, jeżeli zapłata należności za dostawę towarów lub świadczenie usług, potwierdzone fakturą, została dokonana przelewem na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów…

  Z powyższego fragmentu ustawy wynika, że odpowiedzialność ta została ograniczona do kwoty podatku VAT wynikającej z konkretnej faktury.

Obowiązek płatności na rachunki wykazane w rejestrze wchodzi w życie 1 września 2019r, jednak powyższe sankcje będą stosowane od 1 stycznia 2020r.

Powyższe zmiany mają zminimalizować ryzyko nieświadomego udziału w karuzelach VAT i ograniczeniu wyłudzenia podatków. Wykaz będzie prowadzony i powszechnie dostępny na stronie Ministerstwa Finansów oraz w CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej). Każdy będzie mógł bezpłatnie zweryfikować dane kontrahenta, a baza będzie aktualizowana codziennie.

PAMIĘTAJ: Od września, zanim zapłacisz kontrahentowi za fakturę, sprawdź w nowym rejestrze czy ma wykazany numer konta, na który chcesz dokonać przelewu!
PAMIĘTAJ: Od września, poprosimy Cię o potwierdzenie płatności za faktury powyżej 15 000,00zł ze wskazanym numerem rachunku kontrahenta!

Podstawa prawna:
art. 1-3, art. 13 ust. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług