wersja polskawersja rosyjskasłuchawkainfolinia 602 668 245facebook linkedin

Strefa klienta

Nie wykorzystujemy danych osobowych w celach innych niż określone przepisami prawa.
Przetwarzamy dane tylko w niezbędnym zakresie i dbamy o ich bezpieczeństwo.
Nikomu nie sprzedajemy danych osobowych.

RODO – Ogólne rozporządzenie o ochronie danych

Z dniem 25 maja na terenie całej Unii Europejskiej wchodzi w życie tzw. RODO, czyli ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Klienci Biura Rachunkowego Profit przekazują do biura dane osobowe w różnej postaci – w przypadku obsługi kadrowo-płacowej są to dane osobowe pracowników (etatowych oraz na umowach cywilnoprawnych), dane wspólników (udziałowców), natomiast w przypadku obsługi księgowej mogą to być różnego rodzaju dokumenty zawierające dane osobowe (np. umowy, faktury, rachunki do umów cywilnoprawnych, rozliczenia i zeznania).

Klienci Biura Rachunkowego Profit są dysponentami danych osobowych, które przekazują. Wyznaczają oni cele i sposoby ich przetwarzania, które w szczególności wynikają z:

 • Ustawy Kodeks Pracy
 • Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych lub prawnych
 • Ustawy o rachunkowości
 • Ustawy o podatku od towarów i usług (VAT)
 • Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika
 • Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych
 • Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Rozporządzenie obliguje Administratorów Danych przekazujących dane osobowe innym podmiotom, do zawierania z nimi pisemnych umów powierzenia danych osobowych, które stanowią podstawę ich przetwarzania.

Taka sytuacja ma również miejsce w relacjach biznesowych między Biurem Rachunkowym Profit, a naszymi Klientami, w ramach realizowanych umów obsługi księgowej oraz umów obsługi kadrowo-płacowej.

Administrator Danych ma obowiązek przetwarzać dane osobowe zgodnie z przepisami określonymi w RODO i móc to wykazać. Aby spełnić ten obowiązek, tak jak wspomnieliśmy powyżej, m.in. powinien mieć zawartą pisemną umowę z podmiotem, któremu powierzył przetwarzanie danych osobowych.

Zawarcie umów powierzenia przetwarzania leży przede wszystkim w interesie Administratora Danych, gdyż może on przekazywać dane tylko podmiotom prawidłowo do tego upoważnionym.

Aby zrealizować wymogi prawne dotyczące RODO przygotowaliśmy dla naszych Klientów Umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, związaną z realizacją świadczonych przez Biuro Rachunkowe Profit usług. Taką umowę podpisujemy z każdą firmą, dla której świadczymy usługi.

Polityka prywatności oraz wykorzystania plików Cookies w serwisie internetowym www.ebiuroprofit.pl

Szanujemy prawo do prywatności Użytkowników swoich Serwisów. Nasze działania są ukierunkowane na zagwarantowanie Użytkownikowi poczucia pełnego bezpieczeństwa na poziomie odpowiednim do obowiązującego prawa.

W szczególności dbamy o ochronę ich danych osobowych oraz stosuje odpowiednie rozwiązania technologiczne i legislacyjne zapobiegające ingerencji w prywatność Użytkowników przez osoby trzecie., w tym:

 1. Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych;
 2. Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
 3. Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne;
 4. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Niniejszy dokument dotyczy przetwarzania oraz ochrony danych osobowych dotyczących Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z serwisu (dalej „Serwis”), którego Opratorem jest:

Profit sp. z o.o.

Al. Niepodległości 235/237 lok 50

02-009 Warszawa

e-mail: profit@ebiuroprofit.pl

Informujemy, że w ramach Serwisu mogą zostać zamieszczone zewnętrzne linki umożliwiające jego Użytkownikom bezpośrednie dotarcie do innych stron internetowych bądź też podczas korzystania z Serwisu w Państwa urządzeniu mogą być dodatkowo umieszczone pliki cookies pochodzące od innych podmiotów w szczególności od dostawców takich jak: Facebook, Twitter, Google, w celu umożliwienia Państwu skorzystania z funkcjonalności naszego Serwisu zintegrowanego z tymi serwisami. Każdy z dostawców określa zasady korzystania z plików Cookies w swojej polityce prywatności w związku z czym nie mamy wpływu na prowadzoną przez dostawców politykę prywatności oraz wykorzystywania plików Cookies. Ze względów bezpieczeństwa zalecamy, aby przed skorzystaniem z zasobów oferowanych przez inne strony internetowe lub serwisy, każdy Użytkownik zapoznał się z dokumentem dotyczącym polityki prywatności oraz wykorzystywania plików Cookies, jeżeli zostały one udostępnione, a w razie ich braku skontaktował się z administratorem danej strony lub serwisu w celu uzyskania informacji w tym zakresie.

I. Administrator Danych Osobowych

Administratorem danych dotyczących Użytkowników gromadzonych z wykorzystaniem Serwisów jest:

Profit sp. z o.o.

Al. Niepodległości 235/237 lok 50

02-009 Warszawa

e-mail: profit@ebiuroprofit.pl

II. Gromadzenie danych

W zakresie korzystania z Serwisu przez Użytkownika Operator przechowuje zapytania http kierowane do serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL i dotyczą:

 • publicznego adresu IP urządzenia końcowego z którego nadeszło zapytanie;
 • nazwy stacji Użytkownika – identyfikacja realizowana przez protokół http, o ile jest możliwa;
 • nazwy Użytkownika podawana w procesie autoryzacji;
 • czasu nadejścia zapytania;
 • pierwszego wiersza żądania http;
 • kodu odpowiedzi http;
 • liczby wysłanych przez serwer danych;
 • adresu URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika (tzw. referer link) – w przypadku, gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez zewnętrzny odnośnik;
 • informacji o przeglądarce Użytkownika;
 • informacji o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http.

Powyżej wskazane dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony Serwisu z zastrzeżeniem wypadków, gdy w celu skorzystania z usług Serwisu istnieje konieczność rejestracji oraz logowania.

Serwisy nie zbierają w sposób automatyczny żadnych informacji za wyjątkiem informacji zawartych w plikach Cookies. Gromadzone informacje wykorzystywane są m.in. do:

 1. Zarządzania Serwisem;
 2. Stwierdzania ewentualnych zagrożeń bezpieczeństwa;
 3. Badania ruchu Użytkowników w ramach Serwisów oraz w celach statystycznych, w tym z wykorzystaniem narzędzi Google Analytics;
 4. Personalizacji zawartości podstron Serwisu.

Informacje w żaden sposób nie są łączone z danymi osobowymi Użytkownika Serwisu i nie są wykorzystywane do określenia tożsamości Użytkownika. Zakres informacji zbieranych automatycznie zależy od ustawień przeglądarki internetowej Użytkownika. Użytkownik powinien sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki, aby dowiedzieć się jakie informacje są udostępniane przez przeglądarkę automatycznie lub w celu dokonania zmiany tych ustawień. W tym celu zalecamy zapoznanie się z treścią „Pomocy” przeglądarki internetowej.

Samo przeglądanie zawartości Serwisu nie wymaga podawania przez Użytkownika jego danych osobowych.

Użytkownik w zakresie korzystania z funkcjonalności Serwisów może jednak zostać poproszony o podanie następujących danych osobowych:

 • imię i nazwisko;
 • adres poczty elektronicznej (adres e-mail);
 • nazwa firmy;
 • treść wiadomości kontaktowej;
 • nick;
 • treść komentarza.

Podanie danych wskazanych powyżej jest dobrowolne jednak bez ich podania może nie być możliwe korzystanie z Serwisu w zakresie funkcjonalności, które tego wymagają.

III. Przetwarzanie danych osobowych

Dane osobowe gromadzone z wykorzystaniem Serwisu przetwarzane są w zakresie niezbędnym do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy ( art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz w przypadkach w których przepisy prawa upoważniają Operatora do ich przetwarzania.

Zebrane za pośrednictwem Serwisu dane dotyczące Użytkownika mogą być wykorzystane w celu ustalania jego profilu i dostosowanie zawartości Serwisu do potrzeb Użytkownika oraz w celu udzielenia odpowiedzi na skierowane z wykorzystaniem formularza kontaktowego zapytanie przez Użytkownika.

Gromadzone dane osobowe Użytkowników nie są udostępnianie podmiotom trzecim (odbiorcom danych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych) chyba, że obowiązek taki wynika z przepisów prawa bądź z konieczności przekazania danych w celu realizacji usługi.

Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są jedynie w okresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania.

IV. Prawa Użytkownika

Użytkownik w zakresie procesu przetwarzania jego danych posiada uprawnienia:

 • dostępu do danych;
 • sprostowania danych;
 • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 • przeniesienia danych;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych – Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (http://www.giodo.gov.pl);

V. Wykorzystanie plików Cookies

Serwis zgodnie z art. 173 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, korzysta z plików Cookies stanowiących dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika. Pliki Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki Cookies wykorzystywane są w celu:

 1. Ułatwienia Użytkownikowi korzystania z Serwisu podczas jego przeglądania;
 2. Późniejszej identyfikacji Użytkownika w przypadku ponownego połączenia Serwisu z urządzeniem na którym zostały zapisane;
 3. Tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 4. Dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do określonych preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych, dostosowanych do indywidualnych potrzeb Użytkownika;

W ramach Serwisu wykorzystujemy następujące rodzaje plików Cookies:

 • „sesyjne” – które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej;
 • „stałe” – przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika;
 • „wydajnościowe” – umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
 • „niezbędne” – umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu;
 • „funkcjonalne” umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika;
 • „własne” zamieszczane przez Serwis;
 • „zewnętrzne” pochodzące z witryny zewnętrznej niż Serwis;

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych tj. przeglądarka internetowa, zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików Cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików Cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja stosowanej przez Użytkownika przeglądarki internetowej.

Ograniczenia stosowania plików Cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

Pliki Cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu mogą być wykorzystywane również przez współpracujących z Operatorem reklamodawców oraz partnerów. W tym celu Operator może zachować informację o ścieżce nawigacji Użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.

Jeśli Użytkownik nie chce otrzymywać plików Cookies, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Jednak wyłączenie obsługi plików Cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa lub utrzymania preferencji Użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach także uniemożliwić korzystanie z Serwisu.

VI. Kontakt

W celu uzyskania wszelkich informacji o procesie gromadzenia i przetwarzania danych może kierować pytania na adres:

Profit sp. z o.o.

Al. Niepodległości 235/237 lok 50

02-009 Warszawa

e-mail: profit@ebiuroprofit.pl

Informacje można zyskać również kontaktując się poprzez dane kontaktowe wskazane części „Kontakt”, formularz kontaktowy bądź bezpośrednio z Administratorem Bezpieczeństwa Informacji Profit sp. z o.o.