wersja polskawersja rosyjskasłuchawkainfolinia 602 668 245facebook linkedin

ODWROTNE OBCIĄŻENIE

Odwrotne obciążenie (o.o.) – nabywca, a nie sprzedawca jest zobowiązany do odprowadzenia podatku VAT/ samodzielne rozliczenie podatku VAT.
Towary/usługi objęte o.o.:

 • transakcje powyżej 20tys. zł. zw. z takimi produktami jak:
  • blacha
  • złoto (jako surowiec lub półprodukt)
  • sprzęt elektroniczny, itp.
 • usługi budowlane i montażowe
 • usługi tynkarskie
 • usługi malarskie, itp.

pełna lista w ustawie VAT i załączniku 11 i 14 do ustawy
Zobligowani do stosowania o.o. są podatnicy:

 • dokonującym dostawy jest podatnik, o którym mowa w art. 15, u którego sprzedaż nie jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 (czyli nie korzysta ze zwolnienia z VAT do limitu 200.000 zł),
 • nabywcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15, zarejestrowany jako podatnik VAT czynny
 • dostawa nie jest objęta zwolnieniem, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2 (czyli towary, od nabycia których nie przysługiwało odliczenie VAT, przeznaczone na cele działalności zwolnionej z VAT) lub art. 122.

ZAKUP W O.O.
wartość na fakturze → kwota netto → naliczenie VAT od kwoty netto → wykazanie podatku VAT w deklaracji VAT w takiej samej kwocie po stronie sprzedaży i po stronie zakupu (transakcja neutralna pod względem VAT)

Wyliczenie i zapisy w rejestrach VAT dokonywane są na podstawie faktury, nie ma potrzeby wystawiania faktury wewnętrznej.

ALE!!! Nabywca ma obowiązek wykazania transakcji na deklaracji VAT.

SPRZEDAŻ W O.O.
W zależności od odbiorcy:
Czynni podatnicy VAT → wystawienie faktury w o.o.

Pozostali odbiorcy(os. nieprowadzące działalności gosp.,podatnicy zw. z VAT) → standardowe naliczenie podatku VAT i wystawienie faktury

Jednoczesna sprzedaż towarów objętych i zwolnionych z o.o. :
Wystawienie jednej faktury, w której wskazuje się przy poszczególnych pozycjach poprawne stawki VAT (np. 23% ,o.o., VAT rozlicza nabywca, itp.)

Podatnicy, którzy dokonują sprzedaży z odwrotnym obciążeniem w obrocie krajowym, są zobowiązani do składania informacji podsumowujących VAT-27. Częstotliwość ich składania zawsze należy dopilnować w okresie miesięcznym.

Gdzie sprawdzić czy podatnik jest zarejestrowany jako czynny podatnik VAT?
• na portalu podatkowym Ministerstwa Finansów
• składając do właściwego naczelnika urzędu skarbowego wniosek o wydanie zaświadczenia.

1 września 2019 wchodzą w życie przepisy dotyczące mechanizmu podzielonej płatności, w związku z czym większość przepisów zw. z odwrotnym obciążeniem dotyczącym dostaw krajowych zostanie uchylona.

Podstawa prawna:
Ustawa o VAT i załączniki nr 11 i 14 do tej ustawy