wersja polskawersja rosyjskasłuchawkainfolinia 602 668 245facebook linkedin

NOWY JPK_VAT Z DEKLARACJĄ

Od 1.10.2020 r. dla wszystkich czynnych podatników VAT wchodzi w życie obowiązek składania nowego pliku JPK_VAT z deklaracją

Co to takiego?

JPK_VAT z deklaracją (Jednolity Plik Kontrolny VAT z deklaracją) to dokument elektroniczny, który będzie się składał z dwóch części. Obejmie:

 • ewidencję VAT (zestaw informacji o zakupach i sprzedaży, który wynika z ewidencji VAT przedsiębiorcy za dany okres),
 • deklarację VAT (deklarację VAT-7M – dla podatników, którzy rozliczają się miesięcznie i VAT-7K – dla podatników, którzy rozliczają się kwartalnie)

JPK_VAT nie będzie dotyczyć:

 • skróconej deklaracji VAT w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych ryczałtem (VAT-12),
 • pozostałych deklaracji podatkowych, do których będą mieć zastosowanie dotychczasowe przepisy (np. VAT-8, VAT-9M, VAT-10, czy VAT-14).

Dzięki JPK_VAT każde rozliczenie VAT będzie automatycznie weryfikowane w zakresie prawidłowości wykazanych kwot podatku należnego i naliczonego, bez angażowania podatnika. Analizy mogą dotyczyć związków przychodów z kosztami ich uzyskania, ciągłości stosowania zasad rachunkowości, prawidłowości stosowania stawek VAT itp. JPK oznacza szybsze i bardziej efektywne kontrole rozliczeń podatkowych.

Kto i kiedy będzie składać JPK_VAT?

JPK_VAT, który obejmie część deklaracyjną i ewidencyjną, będą obowiązkowo składać wszyscy podatnicy zarejestrowani jako czynni podatnicy VAT za okresy od 1 października 2020 r. (tj. duże, średnie i małe przedsiębiorstwa oraz mikroprzedsiębiorcy). Oznacza to, że od 1 października 2020 r. nie będzie możliwości składania deklaracji VAT-7 i VAT-7K w inny sposób, niż przez JPK_VAT.

 

Aby poprawnie przygotować ten plik konieczne będzie przekazanie dodatkowych informacji dotyczących Państwa sprzedaży i zakupów.

Dodatkowe dane ujawnione w JPK VAT :

A).  oznaczenia dostaw towarów i świadczonych usług symbolami GTU:

 • GTU_01: dostawa napojów alkoholowych – alkoholu etylowego, piwa, wina, napojów fermentowanych i wyrobów pośrednich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym
 • GTU_02: dostawa towarów, o których mowa w art. 103 ust. 5aa ustawy
 • GTU_03: dostawa oleju opałowego w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym oraz olejów smarowych, pozostałych olejów o kodach CN od 2710 19 71 do 2710 19 99, z wyłączeniem wyrobów o kodzie CN 2710 19 85 (oleje białe, parafina ciekła) oraz smarów plastycznych zaliczanych do kodu CN 2710 19 99, olejów smarowych o kodzie CN 2710 20 90, preparatów smarowych objętych pozycją CN 3403, z wyłączeniem smarów plastycznych objętych tą pozycją
 • GTU_04: dostawa wyrobów tytoniowych, suszu tytoniowego, płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowy
 • GTU_05: dostawa odpadów – wyłącznie określonych w poz. 79-91 załącznika nr 15 do ustawy
 • GTU_06: dostawa urządzeń elektronicznych oraz części i materiałów do nich, wyłącznie określonych w poz. 7-9, 59-63, 65, 66, 69 i 94-96 załącznika nr 15 do ustawy
 • GTU_07: dostawa pojazdów oraz części samochodowych o kodach wyłącznie CN 8701 – 8708 oraz CN 8708 10
 • GTU_08: dostawa metali szlachetnych oraz nieszlachetnych – wyłącznie określonych w poz. 1-3 załącznika nr 12 do ustawy oraz w poz. 12-25, 33-40, 45, 46, 56 i 78 załącznika nr 15 do ustawy
 • GTU_09: dostawa leków oraz wyrobów medycznych – produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, objętych obowiązkiem zgłoszenia, o którym mowa w art. 37av ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 499, z późn. zm.)
 • GTU_10: dostawa budynków, budowli i gruntów
 • GTU_11: świadczenie usług w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, o których mowa w ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu 7 uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1201 i 2538 oraz z 2019 r. poz. 730, 1501 i 1532)
 • GTU_12: świadczenie usług o charakterze niematerialnym – wyłącznie: doradczych, księgowych, prawnych, zarządczych, szkoleniowych, marketingowych, firm centralnych (head offices), reklamowych, badania rynku i opinii publicznej, w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych
 • GTU_13: świadczenie usług transportowych i gospodarki magazynowej

B).  określenia rodzaju wykonanej transakcji:

 • SW – sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju
 • EE – świadczenie usług TEN (telekomunikacyjnych, elektronicznych, nadawczych), o których mowa w art. 28k
 • TP – pomiędzy stronami transakcji występują powiązania
 • TT_WNT – WNT dokonane przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej
 • TT_D – dostawa towarów poza terytorium kraju dokonana przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej
 • MR_T – świadczenie usług turystyki opodatkowane na zasadach marży
 • MR_UZ – dostawa towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, opodatkowana na zasadach marży
 • I_42 – WDT następująca po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 42 I_63 – WDT następująca po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 63
 • B_SPV – transfer bonu jednego przeznaczenia dokonany przez podatnika działającego we własnym imieniu (art. 8a ust. 1)
 • B_SPV_DOSTAWA – dostawa towarów oraz świadczenie usług, których dotyczy bon jednego przeznaczenia na rzecz podatnika, który wyemitował bon (art. 8a ust. 4)
 • B_MPV_PROWIZJA – świadczenie usług pośrednictwa oraz innych usług dotyczących transferu bonu różnego przeznaczenia (art. 8b ust. 2)
 • MPP – transakcja objęta obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności

C). określenia dokumentu zakupu:

 • MK – w przypadku faktury wystawionej przez podatnika stosującego metodę kasową
 • VAT_RR – w przypadku faktur VAT_RR (rolnik ryczałtowy)
 • WEW – w przypadku dokumentu wewnętrznego (np. dokonanie rocznej korekty podatku naliczonego w związku ze zmianą współczynnika odliczenia podatku naliczonego)

D). określenia dokumentu sprzedaży:

 • RO – w przypadku dokumentu zbiorczego wewnętrznego zawierającego informację o sprzedaży z kas rejestrujących,
 • WEW – w przypadku dokumentu wewnętrznego (np. przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa lub dokument zbiorczy dotyczący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieewidencjonowanej przy u życiu kasy rejestrującej),
 • FP – w przypadku faktury do paragonu (za miesiąc, w którym wystawiono fakturę, niezależnie od tego, w jakim okresie sprzedaż została ujęta w raporcie fiskalnym. Faktury oznaczone jako FP nie b ę d ą zwiększa ć sprzedaży i podatku należnego).

D). podania daty wpływu dowodu zakupu, o ile jest inna niż  data zakupu

JPK_VAT będzie składany wyłącznie w wersji elektronicznej za okresy miesięczne, do 25. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni (chyba że 25. dzień miesiąca wypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wtedy masz czas do pierwszego dnia roboczego).

JPK_VAT z deklaracją będzie można podpisać:

 • podpisem kwalifikowanym (polskim lub innego kraju UE),
 • profilem zaufanym,
 • danymi autoryzującymi.

Po złożeniu poprawnego JPK_VAT, podatnik będzie mieć możliwość pobrania Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPO).