wersja polskawersja rosyjskasłuchawkainfolinia 602 668 245facebook linkedin

KASY FISKALNE ONLINE

W maju 2019r. prezydent podpisał ustawę o kasach fiskalnych online. Stopniowo wszyscy podatnicy będą musieli wymienić kasę na nową. Ustawa przewiduje klika etapów wprowadzania nowych kas.
Obowiązkowo kasę fiskalną online będą musieli posiadać następujący przedsiębiorcy:
•    Styczeń 2020:
– świadczący usługi naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania, oraz w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów;
– sprzedający benzynę silnikową, olej napędowy, gaz przeznaczony do napędu silników spalinowych.
•    Lipiec 2020
– świadczące stale lub sezonowo usługi, związane z wyżywieniem – stacjonarne placówki gastronomiczne oraz usługi w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania;
– zajmujące się sprzedażą węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych.
•    Styczeń 2021
– zakłady fryzjerskie;
– zakłady kosmetyczne i kosmetologiczne;
– firmy budowlane;
-świadczące usługi w zakresie opieki medycznej świadczone przez lekarzy i lekarzy dentystów;
– usługi prawnicze;
– związane z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – wyłącznie w zakresie wstępu
•    Styczeń 2023
– wszyscy pozostali przedsiębiorcy używający kas fiskalnych
Ulga na zakup kasy fiskalnej nadal będzie wynosić 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł). Z ulgi mogą skorzystać
•    podatnicy, którzy zobowiązani są do prowadzenia sprzedaży za pomocą kasy online i dokonali tego w obowiązującym ich terminie lub
•    podatnicy, którzy nigdy nie posiadali kasy rejestrującej online lub kas (z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii) do prowadzenia ewidencji sprzedaży i dotychczas nie byli zobowiązani do jej stosowania
•    podatnicy, u których powstał obowiązek wymiany kas na kasy on-line (konkretnie wskazane branże w ustawie o VAT)
Aby móc skorzystać z ulgi na zakup kasy należy spełnić dwa warunki:
•    ewidencja sprzedaży powinna zostać rozpoczęta za pomocą kasy online,
•    posiadać fakturę potwierdzającą zakup kasy oraz dowód zapłaty całej należności za jej zakup.
•    w przypadku posiadania kilku kas on-line: dokonanie zakupu i rozpoczęcie ewidencji przy użyciu każdej z tych kas w każdym punkcie sprzedaży nie później niż w okresie 6 m-cy od dn. rozpoczęcia  prowadzenia ewidencji sprzedaży przez podatnika.

Na kasy „starego” typu, tj. z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii, zakupionych po 1 maja 2019 roku nie obowiązuje ulga na zakup kasy. Od tego momentu ulga obejmuje wyłącznie kasy online.
Dodatkowe obowiązki związane z kasami fiskalnymi:
•    zapoznanie pracowników i wszystkich osób obsługujących kasę z podstawowymi zasadami jej prowadzenia, zasadami wystawiania paragonu fiskalnego oraz skutkami ich nieprzestrzegania, w terminie do 31 maja br.
•    uzyskanie pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z powyższymi informacjami od pracowników i wszystkich osób obsługujących kasę
•    zweryfikowanie, czy do stawek podatku VAT przypisane są właściwe litery (oznaczenia) na kasie fiskalnej – jeśli są inne, to ich zmiany należy dokonać do 1 sierpnia br. (dotychczas stosowane oznaczenia literowe od A do G można stosować do 31 lipca 2019 roku)
•    obowiązkowa fiskalizacja kasy online z udziałem serwisanta, pierwszy obowiązkowy przegląd techniczny kas on – line: po objęciu kasy w używanie, przed dokonaniem pierwszej fiskalizacji
•    wystawienie i wydanie paragonu fiskalnego bez żądania nabywcy, najpóźniej z chwilą przyjęcia należności
•    w przypadku otrzymania zaliczki przed dokonaniem sprzedaży
– w gotówce – podatnik ma obowiązek wystawić i wydać nabywcy paragon z chwilą jej otrzymania
– w innej formie – podatnik ma obowiązek wystawić i wydać nabywcy paragon niezwłocznie po uznaniu tej należności na rachunku, nie później niż z końcem miesiąca w którym ta należność została uznana lub z chwilą sprzedaży jeżeli miała miejsce przed końcem owego miesiąca.
•    W przypadku utraty kasy  – obowiązek zgłoszenia do naczelnika US w terminie 5 dni od uzyskania informacji o utracie

Paragon fiskalny w innej formie niż papierowa
Podatnik może nie wystawiać paragonu fiskalnego w formie papierowej o ile zapewni nabywcy zapoznanie się z danymi o sprzedaży poprzez ich odpowiednie wyświetlenie na urządzeniu do automatycznej sprzedaży towarów lub usług.